Wednesday, March 22, 2017

If you do not forgive… III

2 comments:
by Henk Hart


ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:21-23
Original text John 20:21-23 Greek New Testament (SBLGNT)

21 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· Εἰρήνη ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. 22 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς· Λάβετε πνεῦμα ἅγιον· 23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς·
ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται.
Reading the text once again

The 10 references to the same gospel I surveyed last week suggest that 20:23b from that very gospel may not offer support for church discipline. In a 2012 report of the West Coast Presbyterian Pastors Conference, Eugene Peterson, translator of The Message, said about this difficulty that “this verse always bothered him.” So he translated it in The Message as: “If you don’t forgive sins, what are you going to do with them?” In material for the Lectionary Mat Skinner wrote: “Failure to bear witness, Jesus warns, will result in the opposite: a world … left unable to grasp the knowledge of God. .... Jesus is not … granting the church a unique spiritual authority. He is simply reporting that a church that does not bear witness to Christ … leaves itself unable to play a role in delivering people from all that keeps them from experiencing the fullness that Jesus offers.”

The problem can perhaps be addressed by reading the text differently. Peterson leans that way in responding to 20:23b by exclaiming: And then what! He seems to imply that leaving people unforgiven creates an intolerable situation. So does Skinner. If they are right, we can take 23b to mean: and so forgive, never leave people unforgiven. Had 23a read: "When people are hungry, feed them," 23b would have been immediately clear: "if you don’t feed them, they remain hungry.” So: when you forgive sins they will be forgiven, lest people will continue as they are. Never fail to forgive. John’s great commission is: Forgive.

John 20:23b now urges us always to forgive, following the tenor of the gospel, in line with Paul's canon of the new creation (end of Galatians 6). John’s interpretation of Pentecost is the inbreathing of a new Adam who, as in Paul’s prayer in Ephesians 3, following Jesus in love, is filled with all the fulness of God. I read these kinds of texts as giving us a new interpretation of humanity made in God’s image. The fulness of God’s self-revelation in Exodus 34:6-7a now no longer needs to be completed with vs 7b. In Jesus the fulness of God’s love covers all iniquity. As in John 3:17-18a "For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned….”

Forging a new tradition

But John 3:18b says: "whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son….” And vs 36: "whoever rejects the Son will not see life, for God’s wrath remains on them.” How can I maintain my different reading in the face of these clear condemnations? I respond that these condemnations are not part of the church’s mission. They are not God's intent in Jesus. The church is not called to condemn, but to be a means of grace. The gospel simply asserts the meaning of living outside the life-giving forces of love. All the more reason to read 20:23b as I propose.

Our world cries out for love and the gospel focuses on love as the core of the church. To practise love, we must overcome a centuries old tradition about reading a text. That’s been done before, also in connection with sin. We seem constitutionally inclined to respond to transgression, trespass, disobedience in just one way: punishment. So the post-resurrection church believes it must practice discipline to remain true and reads John as commanding this.

A reading of Scripture about our nature can be based on a mistake. In Reformed theology Augustine’s teaching of original sin was once very influential. Today we know his doctrine represented his misreading of Romans 5:12. Is it possible that we also misread John 20:23b? Are we free to work at a new tradition?

Restitution for abused victims

It is difficult to abandon an established tradition without the strengths of a new one. Breaking new ground often misses the mark again and again. Failure can tempt a return to Egypt. Entering a phase of the Reformation without church discipline will meet with resistance. But if the church is to become the special institution where love has no barriers, these hurdles must be taken.

What will a church do when acceptance of abusers seems to leave the abused without healing? Abused people, especially by clergy in a position of power in the church, rightfully look for restitution. Can they trust the church to restore them if the perpetrator is not punished? These questions easily arise from thinking in terms of a punitive model. But an institution devoted to extend God’s love to all is called to bring healing to those broken by the transgressions of others as well as to those others.

We have learned from the “truth and reconciliation” (t&r) process that restorative involvement of both sides of a bloody collision of norms and practices holds out promise for healing and reconciliation, serious shortcomings notwithstanding.* That process was adopted by secular states. It could therefore recommend itself even more to churches for development as a faith oriented process that moves beyond punishment. Punishment can indeed give a victim some satisfaction, but it does not restore. The strategies of t&r were forged in the crucible of seeking restoration after cruel political conflicts. Their path often resulted in truly moving results.

T&R looks for 'restorative justice’ rather than adversarial and retributive justice. It aims to heal by uncovering what really happened, finding truth and exposing lies, and making room for mourning, forgiveness and healing. Following this way churches can forego punishment and at the same time do justice to both abuser and abused. This provides a more Christlike way to read John 20:23b and a way to deal with transgression that incarnates love.

*Desmond Tutu’s Assessment: Despite these challenges and limitations, the TRC was internationally regarded as successful and showed the importance of public participation in such processes, including the initial decision-making process leading up to the establishment of a truth commission. The hearings of the TRC attracted global attention, as it was the first commission to hold public hearings in which both victims and perpetrators were heard. While amnesties are generally considered inconsistent with international law, the South African TRC provided some basis for considering conditional amnesties as a useful compromise, particularly if they help to secure perpetrator confessions.The South African TRC represented a major departure from the approach taken at the Nürnberg trials. It was hailed as an innovative model for building peace and justice and for holding accountable those guilty of human rights violations. At the same time, it laid the foundation for building reconciliation among all South Africans. Many other countries dealing with postconflict issues have instituted similar methodologies for such commissions, although not always with the same mandate. The South African TRC has provided the world with another tool in the struggle against impunity and the search for justice and peace.

This piece is part of the Ground Motive project From Henk's Archives.

Wednesday, March 15, 2017

If you do not forgive… II

No comments:
by Henk Hart


ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:21-23
Original text John 20:21-23 Greek New Testament (SBLGNT)

21 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· Εἰρήνη ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. 22 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς· Λάβετε πνεῦμα ἅγιον· 23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς·
ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται.


Problems with the current reading of John 20:23b

When the disciples are commissioned Jesus tells them that if they do not forgive someone’s sins, these sins are not forgiven. (John 20:23b) In this context a disturbing question arises: are we reading this right? Forgiving is one of the meanings of the new life. Paul ends Galatians 6, in which he tells us to bear one another’s burden if someone has sinned, by saying “what counts is the new creation. Peace and mercy to all who follow this rule.” How could that include leaving people in their sins?

If indeed the last chapters of John are intended to explain what resurrection means, is there no immediate tension in reading 20:23b both as evidence of the resurrection and also as a mandate not to forgive someone’s sins?

I do not believe, given the context of the entire Gospel, such a reading is necessary and I hope to show that the problem is not one of poor translation. It is possible to simply read 23b as it stands and find it emphasizing new life. But first: is John's gospel consistent with retaining someone's transgressions as part of the meaning of resurrection?

Ten grounds for considering a different reading

*In the Prologue to his gospel John refers to the Word Incarnate as full of grace and truth (vs 17). He links us to Exodus 34:6-7a, the astounding self-revelation of God as forgiving and full of mercy, without a link to vs 7b. In the Old Testament this usually means that the reference intentionally does not include God’s resolve to punish iniquity (7b). In John, only the forgiving and merciful God becomes incarnate.

*John points to Jesus (vs 29) as the Lamb who takes away the sins of the world. He refers to God’s inclusive, cosmic love. Calvin’s exuberant reading of 20:23a as an unconditional pardon raises no expectation of limits on God's cosmic love. Nothing here points to reading this same Jesus as later commanding us to retain the sins of some.

*The miracle at the wedding in Cana (John 3) focuses Jesus’ mission on the restoration of joy as the basis for the disciples’ trust. So one would not expect John later to undermine this trust by involving the disciples in declaring some sin unforgivable.

*John 3:16 characterizes Jesus's mission as, again, an expression of God's love for the cosmos. Had Nicodemus been present at the commissioning in John 20, would he not have been surprised hearing vs 23b as a limit on God’s love?

*In John 8:3-11, Jesus tells a woman caught in adultery that he does not condemn her. He also does not assure that her sins are forgiven. Instead he tells her no longer to live in sin. And while he does, he is writing in the sand with his finger, just as the 10 commandments were written with God’s finger. But this time he may have written his new commandment: enter the life of love.

*The new commandment is made explicit in John 13:34, 15:12, 17 without any hint of leaving room for intentionally not forgiving sins. Jesus’s followers are to love one another as Jesus loved them. And Jesus loved them as God loved Jesus.

*In John 's post resurrection stories I read resurrection to mean darkness is overcome by love. He does not say the empty grave tells us Jesus is risen (John 20:4-10). Instead he tells stories that begin in darkness and give way to new life, to love, to forgiveness, all telling us that in Jesus a new creation starts.

*The first evidence of resurrection is the restoration of Eve in the commissioning of Mary to “go and tell” the disciples (John 20:17). She, a woman, is the first to be commissioned as messenger of good news. The Word that was in the beginning and brought us grace and truth incarnate has begun the work of resurrection, of making all things new. Leaving people in their sins does not fit in this commission

*The commissioning of the disciples (John 20:20-23) follows a clear path to new life. First the disciples are told to continue Jesus’ very mission: as the Father has sent me. Jesus then breathed on them to give them the Spirit. The Greek text leaves little doubt that this breathing was like God’s breathing life into Adam. Then they are commanded to forgive and reminded that without forgiveness people remain in their sins. I will say more about how I read forgiving in this third step of the commissioning. In this sequence resurrection can hardly include leaving people in their sins.

*In John 21:15ff the commissioning of Peter takes the place of forgiving him. I will retell this dramatic story in my own words to bring out the subtleties that translations do not reveal. Peter is asked three times whether he loves Jesus and three times he responds by saying Jesus knows. There is never a straight: Yes, I do. The first time Jesus asked: Do you fully love me more than the others? Peter responds: You know we are true friends. The second time Jesus leaves off the more than the others. Peter do you fully love me? Peter: You know we are true friends. The third time, which upsets Peter, Jesus comes down to his level: Are we really friends? Peter: You know everything, you know we truly are friends. Each of the three times Jesus commissions Peter to look after Jesus’ followers and then explains how this will lead to a hard life. Did Peter “get it,” we might ask? Was he renewed? At the end of the conversation Peter sees his close friend John and asks Jesus: And what about him? Jesus gently rebukes him: That’s for me to know. Peter’s renewal is really a sad story. But Jesus does not say he doesn’t forgive Peter. Nor does he discipline him.

Peter's story, more than anything else, make clear to me that in Jesus, full of grace and truth, we know only the God of mercy and forgiveness in Exodus 34:6-7a. God as known in Exodus 34:7b, who does not overlook iniquity, is nowhere in sight. So what is John saying in 20:23b? I will go there next week.

This piece is part of the Ground Motive project From Henk's Archives.

Thursday, March 09, 2017

If you do not forgive… I

2 comments:
by Henk Hart


ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:21-23
Original text John 20:21-23 Greek New Testament (SBLGNT)

21 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· Εἰρήνη ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. 22 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς· Λάβετε πνεῦμα ἅγιον· 23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς·
ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται.


Introduction

In most of my weekly blogs since October last year, love has been a persistent theme: God’s love, our love, love as the fabric of creation, love whose redemptive force is irresistible. That theme led me to plead for removing discipline as a mark of the true church, replacing it with love as a way of celebrating 500 years of Reformation. I tried to make this concrete in terms of a church that would eliminate condemnation from its witness. I intended this elimination to apply specifically to the organized church, because it is unworkable for the rest of society, for example for the secular state. Most cultures respond to transgression with punishment. Recently newspapers reported that US chiefs of police are not convinced of the wisdom of relying "only on jail and prison,” which they see as "simply ineffective….” Laudable as that sentiment may be, it is unrelated to dealing with transgressors in love.

So in a context of long having to live with brokenness and discipline, my plea concerned a re-formation of the church as a sanctuary, as a place where without exception all live by grace alone, as a place that wipes away all darkness and allows even worst offenders to breathe freely, as a New Testament version of the Old Testament’s City of Refuge, as a place where no one is ever refused communion.

Some of my readers felt uneasy about this. They were concerned that, for example, victims of abuse by church leaders might never find healing for their wounds if the perpetrators would not face the consequences of their destructive behaviour. In this blog and others to follow I hope to address this legitimate and important concern. But I do not intend to diminish my plea for boundless love for all, also for perpetrators of abuse. However, in my view such love needs a path to genuine healing for victims and a call for perpetrators to participate in that healing. I hope that the process known as "truth and reconciliation" can help us forge a path for the church to walk that will allow abuser and abused to experience a fulness of redemption.

I rely on Bible texts in making this plea. So what follows is a matter of reading sacred texts. Therefore the issue of reliable and responsible reading is very much in play. The more so when my reading—both in terms of what it claims a text says and of how we must respond to it—for the most part deviates from how the church has for centuries read and responded to a specific text. The most significant basis for the maintenance of discipline I take to be John 20:23b. It will, I hope, also become a basis for relentless forgiving. To that end I will offer and defend a different reading.


The church and John 20:21-23

Commentaries on John's story of Jesus appearing to the disciples the first evening after the resurrection seem to agree that this is John's version of Matthew's Great Commission and of Pentecost early in Acts. So John 20:21-23 packs two monumental Gospel events into very few words.

John Calvin’s commentary provides a powerful interpretation of vs. 23, which in the NIV reads: ”If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven; if you do not forgive them, they are not forgiven.” The first part, Calvin says (my emphases), is nothing less than “the sum of the Gospel….” We learn here about God’s “unconditional pardon of sins…,” accomplished by “not imputing….” them. Salvation is “the forgiveness of sins through free grace.

His interpretation of the second part is also powerful, but not very comforting. This part has been added, he says, “to terrify the despisers of this Gospel” who will hereby know “that they will not escape punishment….” Calvin adds that in this way the apostles “have been armed with vengeance against all the ungodly…."

In this setting it is understandable that the churches of the Reformation wanted to make sure that the faithful practice of discipline would be a mark of the true church. Verse 23b has been a key element in providing a solid Scriptural foundation for how the church deals with transgression in both the Roman Catholic and Protestant traditions. Still, there are wide ranging discussions about 23b, especially among preachers and pastors, who deal with this text not in abstraction, but in their practice with parishioners and councils.

The discussions are often nuanced and wide ranging and many make a connection between what Jesus says and what has been near-formulaic in the Jewish tradition, namely that leaders of the people are authorized to declare with legal force how actions may be set free from condemnation or may be subject to condemnation. Jesus used their technical language of binding and loosing, forbidding and permitting. So in the eyes of many, Jesus intends to authorize the church not to forgive some.

Nevertheless, a persistent minority questions this reading and in some cases provides a different translation. The week after next I will introduce a different way of reading this text, but first I will suggest why some interpreters wonder how likely it is that Jesus, as part of the Spirit-inspired great commission, bids the church to sometimes show no mercy.

My reading of John 20 and 21 assumes that these chapters are devoted to illustrate what John means by resurrection. Very remarkably, the empty grave has little to say in his story. Peter and John entered it, saw that it was empty, believed what the women had said they had found, made no connection with Scripture, and went home. John's truth of resurrection becomes apparent in stories that follow, such as Mary’s commission, the commissioning of the disciples, Peter’s being forgiven and commissioned. These stories suggest to some interpreters that John 20:23 has perhaps been misunderstood. Next week I hope to show that there are good grounds in the gospel itself to join these interpreters in their second thoughts.

This piece is part of the Ground Motive project From Henk's Archives.

Wednesday, March 01, 2017

Reading John 3:16 Responsibly II

No comments:
by Henk Hart

Greek Manuscript of the New Testament

In this blog and the preceding I share my reading of John 3:16 in the context of John’s gospel and against the background of Psalm 121, the psalm that celebrates the Creator as Helper and thus throws light on the opening verses of John's gospel. Bible reading exposes us to a message, so I have shaped my reading as a meditation with a message. So this is in every way a subjective reading, but I hope also a responsible reading. One of many possible responsible readings.

Reading John 3:16 Responsibly II

Though God’s love for the world is cosmic, it is not for that reason impersonal. That becomes clear when John tells us the story of Nicodemus, who came to see Jesus by night. Why not? If in Jesus God is our helper, coming and going by day and by night, why not come by night?
"Now there was a Pharisee named Nicodemus, a leader of the Jews. He came to Jesus by night and said to him, ‘Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God; for no one can do these signs that you do apart from the presence of God.’”
Nicodemus didn't quite know whether he was coming or going. Surely Jesus had a powerful connection to God. But his father was Joseph and he came from Nazareth. Better not make a fool of yourself. Go talk to him when no one else can see your coming or going, talk to the light in the darkness. But if God so loved the world, why come to the light at night? Well, maybe you do. It's in our night that we need light.

Jesus has a conversation with Nicodemus: "‘Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God without being born from above.’“ The cosmic kingdom tied in with personal conversion. "Nicodemus said to him, ‘How can these things be?’ Jesus answered him, ‘Are you a teacher of Israel, and yet you do not understand these things?'" Do you not understand God is love? Do you not remember Moses and the serpent? Let me tell you, "... just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life." Nicodemus knew about lifting up our eyes. When looking for help, lift up your eyes to the hills. When a snake has bitten you in the desert, lift up your eyes to the Man of God who lifts high the very snake that bit you—trust what God is doing in that man and you will be healed. Trust now, says Jesus, your Helper-made-flesh and lifted up on a cross. You will be given your life as surely as the water was made into wine. A savior has come to the world, recognizable by his birth in a crib, a sign for humble shepherds (Luke 2:12). He humbled himself (Philippians 2:8) on a cross, that all who lift up their eyes may live.

John explains: "For God so loved the world!" Our entry into every mystery is the love of God. God creates in love, God redeems in love. And, as John tells the story of Jesus washing the disciples' feet, Jesus says there is no love greater than laying down your life in love. That's love divine all loves excelling. And as an explanation for the incarnation it is at once an invitation. If we want to be disciples, if our feet have been washed, then we are called to trust our invitation to image the God who loves the world. Will we? ... lay down our lives, wash feet, live as vessels in which Jesus changed the water of misery into wine of joy? Will we drink his cup? Do we hear the language of Lent?

Our invitation to embody God's love in Christ is crucial to the presence of God's redeeming love in the world. God invites us to be the Eve of God's Adam, bride of Christ, Jesus' helper. Without a body of Christ, God's love in Christ remains invisible in our world. We are, says Paul, "ambassadors for Christ, since God is making his appeal through us....” (II Corinthians 5:20). We are invited to love as God loves, to give ourselves in love as Jesus loved. In so following Jesus we, like him, will be filled with God's fullness (Ephesians 3:19).

When our love images God's love in Christ we will love like the Samaritan and we will love the thief on the cross. God’s redeeming love will be visible in our love. Christ, the second Adam, will have a helper, his body, his Eve, his bride.

Our help is in the name... for God so loved,

Our help is in the name of Adam's maker...for God so loved,

Our help is in the name of the giver of Eve, ...for God so loved,

Our help is in name of the Word, ...for God so loved.

The Word in the flesh was alone, for we knew him not!

God calls the church to help, ...for God so loved.

Jesus bids us take up our cross, that we may inherit his glory, provided we suffer with him (Romans 8:17).

This piece is part of the Ground Motive project From Henk's Archives.

Image: P. Bodmer II, Papyrus 66 (Gregory-Aland) in the public domain. Used from wikipedia.